Udskydelse af betalingsfristen på momslån

Persondata- og cookiepolitik for REVIKON

Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan REVIKON behandler dine personoplysninger.

DATAANSVARLIG
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

REVIKON
Registreret Revisionsinteressentskab

CVR-nr. 15 72 80 00
Toldbodgade 4, 2. sal
7700 Thisted
E-mail: info@revikon.dk 
Telefon: +45 97 92 08 99

 

1. Generelt

Vi behandler udelukkende data, herunder personhenførbare data for at assistere kunden med enten lovpligtige forhold, eller forhold som kunden har bestilt i forretningsforholdet mellem kunden og REVIKON I/S.

2. Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

3. Behandlingsgrundlag

Vi sikrer, at vi har en lovlig hjemmel til at behandle data. Det kan være samtykke, opfyldelse af kontrakt, retlig forpligtelse, vitale interesser, opgaver i samfundets interesse eller interesseafvejning.

3.1. Kundeaftale

Med alle kunder indgås en kundeaftale (aftalebrev). Denne indeholder de kontraktmæssige forhold, som danner hjemmelen til at behandle persondata. For at sikre, at kunden har forstået vigtigheden af dette, beder vi kunden afgive et samtykke, som giver REVIKON I/S lov til at behandle data.

4. Opbevaring

Vi opbevarer kun data når det er lovkrævet eller nødvendigt for at udføre vores hverv. Fx er det krævet i erklæringsbekendtgørelsen at vi opbevarer grundlag for erklæringer i 5 år efter erklæringens afgivelse. Og krævet i Hvidvaskloven, at vi opbevarer identifikationsoplysninger på kunder i 5 år efter kundeforholdets afslutning.

Vi opbevarer dog generelt altid personlysning så længe der måtte være ikke forældede formueretlige krav, hvor personoplysningerne er nødvendige for at forfølge disse krav.

5. Den registreredes rettigheder

Ret til indsigt: En person som vi registrerer data om, har ret til indsigt i, at vi registrerer, og hvilke data vi registrerer om vedkommende. En anmodning om indsigt, skal videreføres til ledelsen, som iværksætter en – uden ugrundet ophold - passende besvarelse til den registrerede.

Ret til berigtigelse: En person som vi registrerer data om, har ret til indsigt i, at vi berigtiger data, hvis data om vedkommende er forkerte. En anmodning om berigtigelse kan behandles af den person, som modtager anmodningen.

Ret til sletning: En person som vi registrerer data om, har ret til at få slettet de data som vi registrerer om personen. En anmodning om sletning, skal videreføres til virksomhedens ledelse, da der skal tages stilling til data som kan være omfattet af opbevaringspligt efter bogføringsloven, Hvidvaskloven, erklæringsbekendtgørelsen osv. Data omfattet af opbevaringspligt, må ikke slettes inden lovgivningsfristen udløber.

En konsekvens af, at en person vil have slettet sine persondata, kan være at vi ikke kan fuldføre kundeforholdet, da lovgivningen ikke overholdes, og vi må i givet fald derfor stoppe kundeforholdet.

Ret til begrænset behandling: En person som vi registrerer data om, har ret til at få begrænset behandlingen af de data som vi registrerer om personen, begrænset til hvad der er nødvendigt i forhold til formålet med behandlingen. Den registrerede har ret til begrænsning, hvis et af forholdene 1-4 gør sig gældende:

  1. rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede, i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte
  2. behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses
  3. den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
  4. den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af persondataforordningens artikel 21, stk. 1, i perioden mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.

Hvis begrænsningen ophæves, skal vi informere den registrerede inden da.

Ret til dataportabilitet: En person som vi registrerer data om, har ret til at dataportabilitet. Dvs. den registrerede har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til os, og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra os, når behandlingen er baseret på samtykke eller kontrakt, og behandlingen foretages automatisk.

Det er vores opfattelse, at behandlingen ikke foretages automatisk, hvorfor vi ikke mener at data vi registrerer til brug, er omfattet af retten til dataportabilitet.

Ret til indsigelse: Den registrerede har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger, baseret på at behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt, eller baseret på at behandling er nødvendig for, at den vi kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

Da vores registreringer er baseret på samtykke og kontrakter, mener vi ikke at dataene er omfattet af retten til indsigelse.

Klage: Du har som registreret ret til at indgive en klage til Datatilsynet i forhold til vores behandling af dine persondata. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.  

 

Cookie politik

Vi placerer, ved anvendelse af hjemmesiden, udelukkende teknisk nødvendige cookies. Vi anvender cookies til trafikmåling og med henblik på at forbedre brugeroplevelse og funktionalitet. Fravalg af cookies vil nedsætte hjemmesidens funktionalitet. Cookies indsamler ikke information om hvem den besøgende er. Der er ingen registrering i øvrigt at den besøgende.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs blot hende

Ok